Chairman

Janab H.H.NAWAB MOHAMMED ABDUL ALI AZIMJAH Prince of Arcot.


Hony. Secretary & Correspondent

Janab. T.RAFEEQ AHMED


Hony. Treasurer

Janab. ELIAS SAIT.


Members

Janab M. MOHAMED HASHIM SAHIB

Janab U.MOHAMMED KHALILULLAH SAHIB

Janab S.M. MOHAMED YOUSUF SAHIB

Janab A. MOHAMED ASHRAF SAHIB

Janab M. RAZACK SAHIB

Dr. A. Abdul Jabbar, M.Sc., M.Phil., Ph.D., D.C.A., F.I.C.S. Hon. Dip. in S.T.S.M (Ex - officio)