Chairman

Janab H.H.NAWAB MOHAMMED ABDUL ALI AZIMJAH Prince of Arcot.


Hony. Secretary & Correspondent

Janab ELIAS SAIT SAHIB


Hony. Treasurer

Janab M. NAJIMUDDIN SAHIB


Members

Janab M. MOHAMED HASHIM SAHIB

Janab U.MOHAMMED KHALILULLAH SAHIB

Janab S.M. MOHAMED YOUSUF SAHIB

Janab A. MOHAMED ASHRAF SAHIB

Janab M. RAZACK SAHIB

Dr. S. BASHEER AHAMED, M.A., M.Phil., B.Ed., Ph.D.