Managing Committee


PRESIDENT


Nawab Mohammed Abdul Ali AzimjahIMMEDIATE PAST PRESIDENT:

Janab U. Mohamed Khalilullah SahibPAST PRESIDENTS:

Janab M. Mohamed Hashim Sahib (Hony. Patron)

Janab K. Ameenur Rahman SahibVICE-PRESIDENTS:

Janab P.R.L. Hamid Ibrahim Sahib

Janab Syed Muneer Ahmed Sahib

Janab Imthiaz Pasha Sahib

Janab M. Avais Musvee Sahib

Janab M. Razzack SahibHONY. SECRETARY


Janab Elias Sait SahibHONY. ASST. SECRETARIES:

Janab N.D.S Sathak Ansari Sahib

Janab Mandi Mohamed Aslam Sahib

Janab A. Imtiaz Ahmed SahibHONY. TREASURER


Janab M. Najimuddin SahibHONY. ASST. TREASURER:

Janab M. Nazar Mohamed SahibLEGAL ADVISER:

Janab A. Abdul Rahim Sahib